วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คุณค่าภาษา ชาติพันธุ์อ่าข่าคุณค่าภาษาชาติพันธุ์อ่าข่า
                 ชาติพันธุ์อ่าข่าโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเอง  จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้และเรียนรู้สืบทอดต่อไป  การมีภาษาเป็นลายลักษ์อักษรที่ชัดเจนเป็นสากลในปัจจุบัน ทำให้เราสามารถจดบันทึก ปรัชญา วิถีชีวิต คำสอน ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ ที่มีคุณค่ามากมายคณานับ ร้อยเรียงขึ้นเป็นหนังสือ ถ่ายทอดไปไปสู่อนุชนรุ่นหลังดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามไว้ได้อย่างมั่นคงถาวรและแม่นยำ  ในอดีตนั้นเรายังไม่มีภาษาเขียนเป็นของตนเอง ต้องถ่ายทอดเรื่องราวความรู้ทุกอย่างโดยปากต่อปาก ใช้วิธีจดจำ ซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะจดจำทุกอย่างได้อย่างละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ให้คลาดเคลื่อนผิดไปจากแบบแผนเดิมเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไป  ณ วันนี้เรามีภาษาพูดภาษาเขียนเป็นของตนเองแล้ว ทำให้คำสอน ปรัชญา วิถีชีวิต วาทะศิลป์ ประเพณีวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าเหล่านี้ดำรงอยู่คู่พี่น้องอาข่าตราบนิรันดร์ได้
 
              แม้เรามีภาษาของตนเอง แต่ปัญหาตอนนี้คือเยาวชนรุ่นใหม่มีจำนวนน้อยที่สนใจเรียนรู้ภาษาของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียน ทุกวันนี้คนรุ่นใหม่การพูดก็ใช้ผิดเพี้ยนไป พูดไม่ชัด ใช้ไม่ตรงความหมาย บ้าง ยิ่งภาษาเขียนมีจำนวนน้อยมากที่อ่านออกเขียนได้   เยาวชนอ่าข่ารุ่นใหม่ทุ่มเวลาตั้งใจศึกษาเล่าเรียนภาษาต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ใช้ประกอบอาชีพตามกระแสนิยม จนไม่มีเวลาเรียนภาษาตนเอง ไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาแม่ตนเองเท่าที่ควร  จริงอยู่ภาษาและความรู้ต่างๆในสังคมหลักนั้นสำคัญ     ยิ่งเรียนรู้ยิ่งเป็นกำไรชีวิต   แล้วภาษาของเราที่บรรพชนคิดค้นสร้างสรรค์ขึ้นมา เป็นเอกลักษณ์บ่งบอกชาติพันธุ์อ่าข่าควรละเลยให้สูญไปจากสังคมหรือ ???
             ในอดีตชาติพันธุ์อ่าข่ามีปัญหาเรื่องช่องทางในการศึกษา มีบุคลากรผู้รู้ภาษาอาข่าจำนวนน้อย ยังไม่มีสื่อการเรียนการสอนต่างๆมากนัก  ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียน  ทำให้การศึกษาภาษาอาข่าไม่แพร่หลาย ทุกวันนี้จึงมีคนอ่านออกเขียนได้จำนวนน้อย  แต่ ณ ปัจจุบันยุคที่เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตทุกๆด้าน มีช่องทางมากมายที่อำนวยต่อ การศึกษา มีสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ วิทยุ สื่อวีดีทัศน์ เว็บไซต์ฯ เพียงแค่เรามีความสนใจ กระตือรือร้นกระหายที่อยากเรียนรู้ ปัญหาการเรียนภาษาอ่าข่าก็มิใช่อุปสรรคอีกต่อไป
               ถ้าหากพี่น้องและสหายยังไม่รู้จะเริ่มต้นเรียนภาษาอ่าข่าจากจุดไหน ลองเริ่มต้นจากเว็บไซต์นี้ www.iamakha.com มีสอนตั้งแต่พื้นฐานพยัญชนะ ตัวสะกด วรรณยุกต์ สำหรับผู้จะเริ่มต้นเรียน นี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี จุดประกายการเรียนรู้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องอาข่าจะภูมิใจและตั้งใจเรียนรู้ภาษาของตนเองและ อีกไม่นานจะมีพีน้องอาข่าอ่านออกเขียนได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอน
               พี่น้องอ่าข่าทั้งหลายยังมี เชื้อชาติ ชนเผ่าอื่นอีกมากมายนักที่ยังไม่มีภาษาเขียนใช้ เราจึงนับว่าโชคดีและน่าภูมิใจอย่างยิ่งกับมรดกชาติพันธุ์อ่าข่าที่มีค่าที่สุดนี้  เมื่อมีสิ่งดีๆสิ่งล้ำค่าก็สมควรจะเรียนรู้ หวงแห รักษาไว้ มิใช้ให้กลืนหายไปกับกระแสนิยม  อนุรักษ์ไว้สืบทอดให้อยู่คู่เชื้อชาติอ่าข่า ชั่วลูกหลานตลอดไป
 เว็บไซต์ ที่ลิงค์ วีดีโอ การสอนภาษาอ่าข่า
 http://www.youtube.com/user/akhalanguage
พี่น้องและสหาย
เยาวชนอ่าข่า  บ้านแม่จันใต้
น.ส. อรวรรณ   จือปา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น